Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80 mm o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 12

Ogłoszenie Jednolity europejski dokument zamówienia SIWZ – na dostawę i usługi procedura pełna Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom WZÓR UMOWY DOSTAWY Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (003) Wzór oferty na dostawy (007) Odpowiedź na zapytanie w sprawie  SIWZ Powiadomienie o zmianach SIWZ Odpowiedź na zapytanie…

Czytaj dalej