Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80 mm o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 12

Ogłoszenie

Jednolity europejski dokument zamówienia

SIWZ – na dostawę i usługi procedura pełna

Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

WZÓR UMOWY DOSTAWY

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (003)

Wzór oferty na dostawy (007)

Odpowiedź na zapytanie w sprawie  SIWZ

Powiadomienie o zmianach SIWZ

Data nadania: 22.11.2018r.

Data aktualizacji: 12.12.2018r.

 

 

Brak możliwości komentowania