Dział Wodociągów i Kanalizacji

 

Zadania Działu Wody i Kanalizacji:

 • Wydobycie uzdatnianie i dostawa wody,
 • Odbiór ścieków,
 • Budowa i konserwacja sieci wodociągowych w celu zaopatrzenia ludności oraz podmiotów gospodarczych w wodę – własnych oraz zleconych,
 • Budowa i konserwacja przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • Budowa i konserwacja sieci kanalizacyjnych do odbioru ścieków komunalnych , przemysłowych oraz deszczowych – własnych oraz zleconych,
 • Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej do podłączeń do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
 • Eksploatacja i konserwacja urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • Kontrola zgodności robót wodociągowo – kanalizacyjnych z wydanymi warunkami technicznymi,
 • Prowadzenie gospodarki wodomierzowej,
 • Rozliczanie odbiorców wody i dostawców ścieków,
 • Monitoring legalności poboru wody i odprowadzania ścieków, gromadzenie dokumentacji z działań w tym zakresie,
 • Wykonywanie robót zleconych z zakresu prowadzonej działalności,
 • Przygotowywanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe    odprowadzanie ścieków.

ZESPÓŁ ROBÓT WODNO – KANALIZACYJNYCH

 • Konserwacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
 • Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • Wykonywanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej,
 • Wykonywanie robót zleconych w zakresie prowadzonej działalności,
 • Konserwacja przepompowni ścieków.