ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl
KRS: 0000153255 - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 49 468 000,00 zł
NIP: 7591475720, REGON: 550733679, Nr Rejestrowy BDO: 000015804

Opis projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl) oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 r. rozpoczął drugi etap inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stare Lubiejewo. Jest to wynik realizowanego projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II”, którego zakończenie nastąpi pod koniec 2015 r.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie obecnego systemu zagospodarowania odpadów, jaki prowadzi ZGK w Ostrowi Mazowieckiej. Powstały Zakład będzie spełniał wymagania unijne i krajowe w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych, a także wymagania dedykowane dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) do obsługi ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do zmiany sposobu postępowania z odpadami w regionie (odpady do tej pory deponowane na składowisku poddawane będą procesom przetwarzania i unieszkodliwiania innymi metodami niż składowanie), a tym samym do likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.

Cele szczegółowe projektu:

 • poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców regionu, wynikająca z poprawy stanu środowiska,
 • wzrost atrakcyjności osadniczej i turystycznej regionu objętego projektem,
 • wzrost potencjału inwestycyjnego regionu,
 • dostosowanie do aktualnych wymagań unijnych i polskich w zakresie zagospodarowania odpadów.

Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. obsługuje około 47 300 mieszkańców z następujących gmin:

 • miasto i gmina Ostrów Mazowiecka,
 • gmina Stary Lubotyń,
 • gmina Czerwin,
 • gmina Długosiodło,
 • gmina Wąsewo.

Prowadzony projekt odpadowy musi zostać zrealizowany do końca 2015 r. Wówczas z inwestycji skorzysta ponad 150 tysięcy osób zamieszkujących cały ostrołęcko-siedlecki region gospodarki odpadami komunalnymi (wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023).

Po rozbudowie instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej będzie mogła już w 2016 r. przetwarzać ponad 38 tys. ton odpadów w części mechanicznej oraz ponad 19 tys. ton odpadów w części biologicznej. Docelowo w 2020 r. instalacja będzie mogła przetwarzać: w części mechanicznej blisko 40,5 tys. ton, a w biologicznej 20,3 tys. ton odpadów rocznie.

 

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie jest efektem konsekwentnych działań podjętych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Już w 2012 r., w wyniku zmian związanych z wejściem w życie nowych uregulowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami i uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (uchwała nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 października 2012 r.), ZGK w Ostrowi Mazowieckiej podjął decyzję o rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie.

Stosowane w Zakładzie rozwiązania wymagały korekt w zakresie zmian technologii przetwarzania odpadów i mocy przerobowych instalacji, aby uzyskać status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

W 2013 r. dokonano zmian decyzji oceny oddziaływania na środowisko oraz pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy i modernizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Starym Lubiejewie, dostosowując go do wymogów stawianych regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych.

Ze względu na ograniczenia finansowe przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy:

Etap I projektu (sierpień 2014 – czerwiec 2015) finansowany był m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i obejmował:

 1. budowę nowej kwatery składowiska odpadów balastowych o pojemności ok. 365 tys. m3 i powierzchni ok. 25 600 m2,
 1. przebudowę sortowni odpadów komunalnych.

Przebudowa sortowni polegała na zmianie pracy na system dwuzmianowy, a także rozbudowie wiaty magazynowej do przyjęcia odpadów zmieszanych oraz przygotowania wstępnego odpadów kierowanych na linię sortowniczą (czyli wysegregowania odpadów wielkogabarytowych, problemowych itd.).

Przebudowa sortowni, która zakończyła się w kwietniu 2015 r., pozwoliła na dostosowanie całego Zakładu do przetwarzania ok. 40,5 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

Etap II projektu (maj – grudzień 2015) finansowany jest m.in. ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 i obejmuje:

 1. budowę kompostowni – instalacji do obróbki odpadów biodegradowalnych o przepustowości ok. 20,3 tys. ton/rok,
 2. przebudowę zaplecza socjalnego – dostosowując jego wielkość do potrzeb Zakładu przy wydajności instalacji 40,5 tys. ton/rok,
 3. zakup sprzętu i pojazdów specjalistycznych, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania całego Zakładu.

Szczegółowy opis etapu II

W ramach ww. inwestycji zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. Wybudowanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości ok. 20,3 tys. ton rocznie wraz z niezbędną infrastrukturą

Realizacja tego zadania polegać będzie na budowie:

 • modułów kompostujących (8 szt. zamkniętych bioreaktorów) wraz z przyłączami zasilającymi w energię i wodę,
 • systemu  dezodoryzacji wraz ze płuczką i biofiltrem o powierzchni 189 m2,
 • placu pod sito,
 • betonowego placu dojrzewania kompostu – o powierzchni ok. 216 m2,
 • kanałów systemu napowietrzająco-odciekowego,
 • zbiorników technologicznych (2 szt.) na odcieki i kondensaty procesowe (do zraszania kompostu),
 • placu do mycia żwiru oraz mycia maszyn i połączeń kablowych zasilania instalacji kompostowni,
 • myjki najazdowej,
 • wewnętrznej sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej odwadniającej dachy kompostowni i terenów utwardzonych,
 • oświetlenia terenu,
 • dróg i placów manewrowych o nawierzchni betonowej,

a także na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego i wykonaniem lokalnej oczyszczalni ścieków z komorami drenażowymi.

Termin zakończenia realizacji: październik 2015 r.

 1. Rozbudowa budynku socjalno-biurowego

Przebudowa istniejącego zaplecza socjalnego pozwoli na dostosowanie jego wielkości do potrzeb Zakładu przy wydajności instalacji ok. 40,5 tys. ton odpadów rocznie.

W wyniku przebudowy powstanie budynek socjalno-biurowy, dwukondygnacyjny, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, o łącznej powierzchni 449,51 m2. Budynek wraz z infrastrukturą pozwoli na dostosowanie liczby oraz wyposażenia pomieszczeń socjalnych do faktycznej liczby pracowników obsługujących Zakład.

Termin zakończenia realizacji: październik 2015 r.

 1. Zakup sprzętu i pojazdów specjalistycznych

W ramach tego zadania przewidziany jest zakup sprzętu i pojazdów, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania całego Zakładu. W ten sposób infrastruktura gospodarki odpadami na terenie ZUOK-u w Starym Lubiejewie wzbogaci się o sprzęt, dzięki któremu będzie mogła optymalnie zagospodarowywać tego typu odpady.

W ramach tego zadania zakupione zostaną:

 • ładowarka teleskopowa z osprzętem (widły, łyżka, zamiatarka),
 • ciągnik rolniczy z osprzętem (tur, łyżka, chwytak),
 • przerzucarka ciągnikowa do kompostu,
 • sito do kompostu,
 • samochód ciężarowy z zabudową typu hakowiec,
 • kontenery na odpady,
 • samochód ciężarowy wywrotka,
 • samochód dostawczy z wywrotem (o DMC do 3,5 tony),
 • myjka ciśnieniowa (opcja z ciepłą wodą),
 • szorowarka akumulatorowa.

Termin zakończenia realizacji: październik 2015 r.

 

Cele projektu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. poprzez projekt pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.” pragnie rozbudować infrastrukturę gospodarki odpadami na swoim terenie, a w konsekwencji zrealizować następujące cele:

 1. a)     zmniejszenie ilości wszystkich odpadów deponowanych na składowisku,
 2. b)     zwiększenie udziału odzysku, a w szczególności recyklingu, w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysku energii z odpadów – zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
 3. c)     zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych – do maks. 60% wytworzonych odpadów,
 4. d)     zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
 5. e)     uświadamianie mieszkańców objętych projektem w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,
 6. f)      wyeliminowanie dzikich wysypisk odpadów,
 7. g)     poprawę jakości środowiska naturalnego w regionie,
 8. h)     wzrost atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej regionu.

Realizowany projekt jest zgodny z „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w tym z jego kluczowymi ustaleniami w kontekście ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przed Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej stoi nie lada wyzwanie – zapewnienie mocy przerobowych ZUOK-u na potrzeby obsługi regionu. Jeśli tak się stanie, Zakład uzyska status RIPOK-u. Do realizacji tego celu niezbędne jest jednak rozbudowanie części biologicznej Zakładu wraz z kompostownią. Takie działania pozytywnie wpłyną na stan środowiska, dzięki czemu poprawi się jakość życia mieszkańców regionu.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2015 r.

Lokalizacja

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, na którym prowadzona jest inwestycja, zlokalizowany jest w miejscowości Stare Lubiejewo, przy ulicy Łomżyńskiej 11, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

Miejsce realizacji projektu (powierzchni ok. 5,4 ha) zlokalizowane jest przy drodze wojewódzkiej nr 677 Ostrów Mazowiecka – Łomża, poza terenem zabudowy mieszkalnej. Najbliższe zwarta zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 600 m na południe.

Finansowanie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. realizuje projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”).

„Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II”

Projekt w liczbach:

 • wartość projektu: 13 624 730,60 zł,
 • wartość dofinansowania: 6 104 055,94 zł,
 • pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie: 4 955 961,84 zł,
 • środki własne : 2 564 712,82 zł.

Beneficjent: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl) oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)

Archiwum
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Skip to content