Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową, remont instalacji centralnego ogrzewania, budowa instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku biurowym przy ul. Łąkowej 10 w Ostrowi Mazoweickiej

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1 Przedmiar robót

Załącznik nr 2 Projekt budowlany instalacji gazowej

Załącznik nr 2 str. 16 Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 2 str. 18 rozwinięcie instalacji gazowej

Załacznik nr 2 str.19 Profil instalacji gazowej

Załącznik nr 2 str. 20 Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu

Załącznik nr 2 str.17 rzut parteru instalacja gazowa

Załącznik nr 3 Projekt architektoniczno-budowlany

Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Ostrów Mazowiecki

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna- branża elektryczna

Załącznik nr 6 Projekt budowlano-wykonawczy- branża sanitarna

Załącznik nr 6 Rzut pomieszczenia kotłowni

Załącznik nr 6 Schemat technologiczny kotłowni

Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 8 Wzór oferty

Załącznik nr 9 Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 11 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 12 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

Załącznik nr 13 Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

wybór najkorzystniejszej oferty

Data nadania: 30.05.2019r.

Data aktualizacji: 14.06.2019r.

Brak możliwości komentowania