Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 3 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca…

Czytaj dalej

Budowa ścieżek rowerowych

Realizujemy ścieżki rowerowe na odcinku ul. Różańska, ul. Legionowa, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty o łącznej długości 4 km. Wykonaliśmy odcinek o długości 600 mb od ul. Tamkowej do ul. Mieszka. W trakcie realizacji jest ul. Legionowa 420 mb.   ul. Różańska                   …

Czytaj dalej

Zakupiono trzy nowe samochody do odbioru odpadów

Spółka dokonała kolejnych zakupów nowych samochodów do zbiórki i zagospodarowania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie. Zakup dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 1 300 000 zł. Całkowity koszt netto wyniósł 1 377 300 zł.  

Czytaj dalej