ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl
KRS: 0000153255 - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 49 468 000,00 zł
NIP: 7591475720, REGON: 550733679, Nr Rejestrowy BDO: 000015804

Regulamin

Ważny od 1.01.2012 rok

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Ogólne warunki przewozu powstały w oparciu i są zgodne z przepisami Prawa Przewozowego (Dz.U. 1984 nr 53poz. 272 z późniejszymi zmianami).

Przewóz pasażerów przez ZGK Sp. z o.o. Komunikację Miejską  w Ostrowi Maz. odbywa się zgodnie z następującymi Ogólnymi warunkami Przewozu:

Warunki ogólne

 1. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu.
 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień, godzinę i trasę bilet.
 3. Pasażer ubiegający się o zniżkę ustawową i komercyjną ma obowiązek posiadać do okazania przy zakupie biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniający do korzystania z danej zniżki.
 4. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
 5. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby posiadające odpowiedni identyfikator.
 6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres: Dział Komunikacji Miejskiej
  ZGK Sp. z o.o. w Ostrowi Maz. ul. Łąkowa 10 nr tel. 029 645 73 23 lub 26 Reklamacje można składać w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
 7. Za rzeczy pozostawione w autobusie nie odpowiada przewoźnik.

Przewóz osób

 1. Po wejściu do autobusu pasażerowie zobowiązani są do skasowania właściwego biletu w kasowniku znajdującym się w autobusie.
 2. Sprzedaż biletów u kierowcy jest sprzedażą dodatkową, pasażer kupujący bilet w autobusie musi mieć odliczoną kwotę należności.
 3. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczać na żądanie kierowcy lub personelu służby kontroli ruchu.
 4. Pasażerowi nie wolno odstępować biletu innej osobie. Bilet odstąpiony jest nieważny.
 5. Bilet nie skasowany lub zniszczony jest nieważny. Bilet miesięczny bez wpisanego nr legitymacji na znaczku jest nieważny i podlega opłacie dodatkowej.
 6. Pasażer posiadający bilet miesięczny powinien posiadać ten bilet przy sobie i okazywać na żądanie kontroli biletowej. Bilet miesięczny jest ważny, gdy są: wypełnione dane osobowe posiadacza biletu, jest wklejone zdjęcie posiadacza biletu , jego własnoręczny podpis, pieczęć przewoźnika, właściwy na dany miesiąc przyklejony znaczek oraz nr ewid. biletu
 7. Pasażer, który nie chce okazać ważnego biletu na przejazd ( przewóz bagażu )w czasie jazdy i przy wyjściu z pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej.
 8. W przypadku nakładania opłaty dodatkowej kredytowej pasażer obowiązany jest okazać dokument tożsamości, celem odnotowania odpowiednich danych przez kontrolera ruchu.
 9. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 10. Pasażerowie wymagający rozłożenia pomostu dla wózków inwalidzkich obowiązani są powiadomić kierowcę, przy wysiadaniu- głosem, przy wsiadaniu- wskazaniem uniesionej dłoni.
 11. Kierowca pojazdu może odmówić przewozu osób:
  • Nietrzeźwych i zachowujących się nie zgodnie z regulaminem porządkowym
  • Które nie posiadają ważnego biletu na przejazd oraz nie wyrażają chęci zakupu biletu u kierowcy, przed odjazdem pojazdu z przystanku.
  • mogących zabrudzić innych pasażerów
  • wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem.
 1. Zabronione jest pod rygorem natychmiastowego opuszczenia pojazdu:
  • wsiadanie (wskakiwanie ) i wysiadanie ( wyskakiwanie ) w czasie jazdy
  • otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy
  • zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia
  • spożywanie w pojeździe artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić pojazd
  • granie na instrumentach muzycznych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe
  • palenie tytoniu i spożywanie alkoholu
  • wykonywanie czynności niedozwolonych w miejscach publicznych
  • wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy i postoju
  • wchodzenie i przejazd w łyżworolkach
  • przewożenie rowerów
  • przewożenie psów bez kagańców i smyczy

III. Bilety

Do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 1. dzieci w wieku do 4 lat, pod warunkiem nieskorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia,
 2. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji tj. osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. inwalidzi I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy,
 5. ociemniali i niewidomi oraz ich przewodnicy,
 6. dzieci i młodzież dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do 24 roku życia i ich opiekun,
 7. honorowi dawcy krwi.

Do korzystania ze zniżki  do 50% uprawnieni są:

 1. dzieci w wieku powyżej 4 lat  do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. osoby powyżej 65 roku życia za okazaniem dowodu osobistego,
 3. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej, nie dłużej niż do ukończenie 24 roku życia.

Ulgi ustawowe

 1. Ulga 100%
  • Posłowie i senatorowie (art. 43 ust. 1. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz. U. Nr 221, poz. 2199 z 2003 r. z późn. zm.)
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi, uprawnienie przysługuje także przewodnikowi towarzyszącemu inwalidzie zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej (art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 w zw. Z art. 16 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych oraz ich rodzin, Dz. U. Nr 9, poz. 87 z 2002 r. z późn. zm.)
 1. Ulga 50%
  • Studenci kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich uczelni wyższych publicznych i niepublicznych bez względu na wiek (art. 188 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
  • Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych (art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze snia 1991 r. o systemie oświaty; Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004 z późn. zm.)
  • Kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, Dz. U. Nr 42, poz. 371 z 2002 r. z późn. zm.)

Aby bezproblemowo skorzystać z ulg należy w momencie kontroli okazać ważny dokument poświadczający posiadanie uprawnienia!

Przewóz Bagażu ręcznego

 1. Można przewozić w autobusach bagaż ręczny, jeśli istnieje możliwość umieszczenia takiego bagażu w pojeździe aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zniszczenie odzieży innych pasażerów nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu i pasażerów.
 2. O przewozie bagażu ręcznego o sumie trzech wymiarów bagażu większej niż 120 cm decyduje kierowca.
 3. Zwolnione z opłaty są wózki dziecięce i inwalidzkie podczas przewożenia w nich osób dla których one są przeznaczone. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka lub zabezpieczone szelkami zapobiegającymi przed wypadnięciem z wózka.
 4. W autobusach przewozić nie wolno:
  • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie odzieży lub uszkodzenie ich ciała albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (np. tafle szkła, arkusze blachy)
  • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych
  • przedmiotów wywołujących uczucie odrazy
  • nabitej broni z wyjątkiem osób do tego uprawnionych
  • sprzęt sportowy a w szczególności rowery mogą być przewożone za zgodą kierowcy autobusu.
 5. Pasażer na żądanie współpasażerów powinien zdjąć plecak. Z żądaniem takim może wystąpić także kierowca autobusu lub kontroler biletów.

Przewożenie zwierząt

 1. W autobusach Komunikacji Miejskiej ZGK Sp. z o.o. w Ostrowi Maz. dopuszcza się przewożenie małych zwierząt (np. psy, koty, ptaki) jedynie w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu, trzymane na rękach nie podlegają opłacie.
 2. Większe psy powinny być przewożone na smyczy oraz w kagańcu. Za przewóz psa pobiera się opłatę równą cenie biletu jednorazowego normalnego.
 3. Wyjątek stanowią psy – przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym, które mogą być przewożone na smyczy i w kagańcu bez dodatkowych opłat.
 4. Pasażer przewożący psa musi posiadać aktualne zaświadczenie szczepienia psa.
 5. Zwierzęta  jak i bagaże nie mogą zajmować miejsca siedzącego. Nie zastosowanie się do jakichkolwiek z powyższych reguł może spowodować usunięcie z autobusu w interesie innych pasażerów. W takich okolicznościach nie są Państwo upoważnieni do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a my nie mamy względem Państwa żadnych zobowiązań.
 6. Nadzór nad bagażem i zwierzętami, które przewozi pasażer przy sobie w pojeździe , należy do pasażera.
 7. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.

VII. Przepisy karne i opłaty dodatkowe

Osoby naruszające powyższe przepisy porządkowe podlegają karze na zasadach i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach.

par.1

Pasażer podlega opłacie grzywny ( opłacie dodatkowej ):

 1. Za przejazd bez ważnego biletu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości pięćdziesięciokrotnej ceny biletu normalnego jednorazowego, którego wartość określa Uchwała Rady Miasta Ostrowi Maz.
 2. Za przewóz psa, który podlega wykupieniu biletu a go nie posiada dodatkowa opłata wynosi dwudziestokrotność ceny biletu normalnego jednorazowego, którego wartość określa Uchwała Rady Miasta Ostrowi Maz.
 3. W przypadku braku w czasie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, bezpłatnego lub biletu imiennego okresowego, a okazanie go w ciągu 7 dni od daty kontroli pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 5zł.

par.2

Ustalenie tożsamości za pomocą organów Policji lub potwierdzenia dokumentów uprawniających do zniżkowego lub bezpłatnego przejazdu w przypadku odmowy wylegitymowania się (Rozdz. II, $ 6, ust. 5), obciąża się pasażera kosztami manipulacyjnymi w wysokości opłaty, jaką pobiera Dział Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego za potwierdzenie danych personalnych. Za interwencję Policji (koszt dowozu na komisariat Policji) obciążany jest pasażer, którego dotyczy w/w zdarzenie w kwocie wys. 200 zł.

par.3

Skasowany bilet po ogłoszeniu lub rozpoczęciu kontroli biletowej nie zwalnia pasażera od opłaty karnej.

par.4

Kontroler za pobraną od pasażera grzywnę wręcza pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, numeru linii i własnego numeru służbowego.

                  Prezes Zarządu
ZGK Sp. z o.o.  w Ostrowi Mazowieckiej

Kazimierz Zacharski

Archiwum
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Skip to content