Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80 mm o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 12

Ogłoszenie Jednolity europejski dokument zamówienia SIWZ – na dostawę i usługi procedura pełna Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom WZÓR UMOWY DOSTAWY Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (003) Wzór oferty na dostawy (007) Odpowiedź na zapytanie w sprawie  SIWZ Powiadomienie o zmianach SIWZ Data nadania: 22.11.2018r.…

Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do zakładowych stacji paliw i oleju opałowego lekkiego do kotła c.o.

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Wzór oferty na dostawy Wzór umowy Oświadczenie Odpowiedź na pytanie do SIWZ Informacja z otwarcia ofert powiadomienie o wyborze Data nadania: 10.10.2018r. Data aktualizacji: 17.10.2018r. Data aktualizacji: 18.10.2018r. Data aktualizacji: 24.10.2018r. Data aktualizacji: 06.11.2018r.  …

Czytaj dalej

Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Wzór umowy Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Wzór oferty  Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze oferty Data ogłoszenia: 31.08.2018r. Data aktualizacji: 10.09.2018r. Data aktualizacji: 21.09.2018r.

Czytaj dalej