Budowa Stacji Uzdatniania Wody

Inwestycja za ponad 15 mln zł w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w dniu 4 czerwca 2020 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
na dofinansowanie w formie pożyczki projektu „Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody  w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego 39 A” 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia  to 15.191.419,00 zł., gdzie koszty kwalifikowane to 12.350.747,00 zł –  finansowane z pożyczki i koszty niekwalifikowane w kwocie 2.840.672,00 zł.

Inwestycja zakłada budowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody do Qmaxd = 7000 m3/d (obecnie pobór wody kształtuje się na poziomie 3887 m3/d). Realizacja dotyczy budowy budynku stacji
z technologią uzdatniania wody, osadników wód popłucznych, przepompowni, szamba na ścieki
z chlorowni, kontenerowej trafostacji, kontenerowego agregatu prądotwórczego 330kVA.

Powstanie szereg instalacji: wodociągowe, kanalizacyjne i technologiczne, elektryczne zasilające
i sterownicze. Nowa Stacja Uzdatniana Wody to również aparatura kontrolno – pomiarowa
i automatyka, a także nowe zagospodarowanie terenu: oświetlenie, przebudowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych, chodników.

Realizacja inwestycji zapewni stabilność procesu produkcji i ciśnienia wody, wysoki standard wyposażenia technicznego, optymalizację procesów technologicznych oraz minimalizację kosztów eksploatacyjnych i strat własnych.

Termin zakończenia realizacji inwestycji  31.12.2022r.

Brak możliwości komentowania.