Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. zamówień publicznych

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalistę ds. zamówień publicznych

Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Warunki pracy na stanowisku

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, 40 godzin tygodniowo – 8 godzin dziennie

Liczba etatów: 1.

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy

Wynagrodzenie miesięczne 3200 zł plus premia do 40% brutto.

Zakres zadań na stanowisku

 1. organizacja, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. sporządzanie planu zamówień publicznych,
 3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 4. opracowanie i uzgadnianie projektów umów z wykonawcami,
 5. gromadzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów,
 6. kontakty z wykonawcami.

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku

 1. wykształcenie wyższe
 2. doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzania procedur przetargowych,
 3. znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz umiejętność ich stosowania,
 4. doświadczenie w wykonywaniu podobnej pracy,
 5. obsługa komputera: edytorów tekstów (pakiet MS Office), arkuszy kalkulacyjnych, obsługa sprzętu biurowego.

Pożądane wymagania dodatkowe

 1. ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 2. dwuletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zamówień publicznych,
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 4. odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność,
 5. prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (Curriculum Vitae) i list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 5. kopie świadectw pracy
 6. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66 w sekretariacie ( pokój nr 3).

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.                  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, sekretariat@gkostrow.pl,telefon: 29 645 73 01.

W sprawach przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, którego będzie dotyczyć złożona aplikacja. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od zakończenia procesu rekrutacji w przypadku niezatrudnienia na aplikowane stanowisko pracy, natomiast w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat od zakończenia stosunku pracy, po czym nastąpi ich usunięcie lub zniszczenie lub odebranie.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Data nadania: 08.10.2019r.

 

 

Brak możliwości komentowania