Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 3 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty…

Czytaj dalej