Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 3 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca…

Czytaj dalej

Budowa ścieżek rowerowych

Realizujemy ścieżki rowerowe na odcinku ul. Różańska, ul. Legionowa, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty o łącznej długości 4 km. Wykonaliśmy odcinek o długości 600 mb od ul. Tamkowej do ul. Mieszka. W trakcie realizacji jest ul. Legionowa 420 mb.   ul. Różańska                   …

Czytaj dalej