Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Działu Oczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kierownik Działu Oczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów

Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul.Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Warunki pracy na stanowisku

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,
 2. Liczba etatów: 1,
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
 4. Planowana data zatrudnienia styczeń 2019 r.

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku

 1. wykształcenie wyższe,
 2. trzy lata pracy w tym minimum trzy lata na stanowisku samodzielnym.

Wymagania dodatkowe

 1. preferowane wykształcenie techniczne,
 1. umiejętność  obsługi komputera i urządzeń biurowych w tym znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego i doświadczenie w obsłudze baz danych,
 2. sprawność w organizowaniu pracy i zarządzaniu,
 3. preferowana znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a także: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o odpadach.

Główne zadania na stanowisku

 1. organizowane pracy, nadzorowanie stanowisk pracy: wydawanie dyspozycji dla pracowników, kontrola wykonania oraz rozliczanie pracy podległych pracowników,
 2. bieżące sporządzanie, rozliczanie, kontrolowanie, ewidencjonowanie  i przechowywanie dokumentacji z pracy pojazdów samochodowych i sprzętu: karta drogowa, raport pracy sprzętu, rozliczenia.
 3. sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji pojazdów samochodowych i sprzętu będących w  posiadaniu Działu.
 4. sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, podręcznego sprzętu i wyposażenia.
 5. prowadzenie magazynu podręcznego, prowadzenie ewidencji pobranych  i zakupionych pojemników i materiałów.
 6. bieżące sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych w zakresu działalności Działu.
 7. opracowywanie zestawień pracy pojazdów, sprzętu, wywozu nieczystości stałych  i płynnych do analiz oraz sporządzanie sprawozdawczości,
 8. opracowywanie harmonogramów wywozu nieczystości i ich stała aktualizacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. Życiorys(Curriculum Vitae) i list motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66 w sekretariacie ( pokój nr 3) do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.                  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, sekretariat@gkostrow.pl  ,telefon: 29 645 73 01.

W sprawach przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, którego będzie dotyczyć złożona aplikacja. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy,                              a w pozostałym zakresie dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od zakończenia procesu rekrutacji w przypadku niezatrudnienia na aplikowane stanowisko pracy, natomiast w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat, po czym nastąpi ich usunięcie lub zniszczenie lub odebranie.

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Data nadania: 20.12.2018r.

Brak możliwości komentowania