Nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor ds. gospodarki odpadami

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Warunki pracy na stanowisku

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,
 2. Liczba etatów: 1,
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
 4. Planowana data zatrudnienia styczeń 2019 r.

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku

 1. wykształcenie średnie, preferowane wyższe,
 2. trzy lata pracy.

Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych w tym znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego i doświadczenie w obsłudze baz danych,
 1. preferowana znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a także: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o odpadach.

Główne zadania na stanowisku

 1. praca w systemie informatycznym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w zakresie: prowadzenie rejestrów zleceniodawców, wprowadzanie danych o wykonywanych usługach, wystawianie faktur dla zleceniodawców, analiza wykonywanych usług i bieżąca aktualizacja,
 2. przygotowywanie, sporządzanie umów, ewidencjonowanie umów na odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 3. przyjmowanie zgłoszeń usług odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz usług świadczonych przez Dział Oczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów z jednoczesnym prowadzeniem rejestrów zgłoszeń,
 4. prowadzenie spraw związanych z odbiorem odpadów segregowanych: odbioru odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wydawanie i  ewidencja worków do segregacji odpadów,
 5. bieżące przekazywanie faktur i rozliczeń do działu księgowości w zakresie świadczonych usług,
 6. przygotowywanie wykazów wykonywanych usług oraz ich aktualizacja,
 7. sporządzanie zestawień do analiz oraz sprawozdawczości,
 8. prowadzenie rejestrów z zakresu normy ISO,
 9. wykonywanie spraw administracyjnych z zakresu obsługi klienta,
 10. zastępstwo Kierownika Działu Oczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów podczas jego nieobecności z zakresu: sporządzania, ewidencja i przechowywanie dokumentacji z pracy pojazdów samochodowych i sprzętu, wydanie dyspozycji dla pracowników oraz kontrola wykonania zleconych zadań dla pracowników,
 11. prowadzenie magazynu podręcznego z pojemnikami i workami na odpady,
 12. przygotowywanie harmonogramów odbioru odpadów dla firm, osób fizycznych i  obsługiwanych gmin.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. Życiorys(Curriculum Vitae) i list motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66 w sekretariacie ( pokój nr 3) do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.                  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, sekretariat@gkostrow.pl  telefon: 29 645 73 01.

W sprawach przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, którego będzie dotyczyć złożona aplikacja. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od zakończenia procesu rekrutacji w przypadku niezatrudnienia na aplikowane stanowisko pracy, natomiast w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat, po czym nastąpi ich usunięcie lub zniszczenie lub odebranie.

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Data nadania: 20.12.2018r.

 

 

Brak możliwości komentowania